1. Om denna policy

1.1 För att säkerställa insikt i vår hantering av personuppgifter, och för att tydliggöra de rättigheter och skyldigheter som följer med denna hantering, har denna policy upprättats. Policyn beskriver hur Spry AB (“Bolaget”) behandlar Era (“Kunden”) personuppgifter. Den omfattar de olika moment då Bolaget samlar in personuppgifter, vilka rättigheter som kan komma i fråga, de rättigheter som tillfaller Kunden och Bolagets skyldigheter i förhållande till dessa.

2. Era rättigheter

2.1 Bolaget åtar sig att i förhållande till Kunden medge följande rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan relevant lagstiftning:

 • Rätt till tillgång: rätten att begära information om, samt tillgång till, de personuppgifter som Bolaget behandlar avseende Er
 • Rätt till rättelse: rätten att begära att Bolaget rättar eller uppdaterar Era personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga
 • Rätt till radering: rätten att begära att Bolaget raderar Era personuppgifter
 • Rätt till begränsning: rätten att begära att Bolaget tillfälligt eller permanent upphör med behandlingen av alla eller vissa av Era personuppgifter
 • Rätt att invända:
  • rätten att när som helst invända mot att Bolaget behandlar Era personuppgifter för ett visst ändamål
  • rätten att invända mot att Era personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring
 • Rätt till dataportabilitet: rätten att begära en kopia av Era personuppgifter i elektroniskt format för att överföra dessa personuppgifter i syfte att användas i en annan parts tjänster
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande: rätten att inte bli föremål för några beslut som grundas enbart på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle medföra rättsliga följder för er som person eller annan påverkan av liknande karaktär.

2.2 Om Ni önskar göra anspråk på en eller flera av dessa rättigheter meddelas detta direkt till vår personuppgiftsansvarige, vilken kontaktas på:

Mail: niklas.mattsson@sprybi.se

2.3 Meddelanden om anspråk på rättighet kontrolleras löpande och svar avges utan dröjsmål i syfte att tillgodose Ert behov av en smidig hantering av Ert ärende. Skulle Ni uppleva att svaret inte tillgodoser Ert behov har Ni alltid möjligheten att kontakta eller framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Svensk myndighet för data- och integritetsskydd).

3. Rättslig grund för hantering av personuppgifter

3.1 Bolaget samlar in och lagrar registrerade personuppgifter i syfte att tillhandahålla kurser till kund. För att vi ska ha rätt att behandla Era personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar vi varför och på vilka grunder vi stödjer behandlingen av Era personuppgifter.

3.2 Bolaget måste behandla personuppgifter för att kunna tillgodose kursbokning av Kunden. För Er som kund är behandlingen nödvändig för att Bolaget ska kunna boka kursen, kommunicera med Er, fakturera och bedöma vilka betalningsmetoder som kan erbjudas, administrera Era ärenden och tillhandahålla support och god kundservice.

3.3 Bolaget behandlar personuppgifter med stöd av Ert samtycke. Detta samtycke ska inhämtas vid behandling av Kundens personuppgifter i samband med användandet av Bolagets tjänster.

3.4 Bolaget behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla vissa rättsliga förpliktelser.

4. Hantering av Personuppgifter

4.1 Bolaget insamlar personuppgifter i syfte att fullgöra kursbokning, identifiera, administrera och kommunicera med Kunden.

4.2 Bolaget samlar endast in uppgifter för specifika ändamål, och använder inte uppgifterna för andra ändamål. Endast sådana uppgifter som är relevanta och behövliga för Bolaget samlas in och grunden till insamlingen ska alltid gå att motivera.

5. Personuppgifter som är föremål för hantering

5.1 Bolaget inhämtar och lagrar personuppgifter som är behövliga, väsentliga och förenliga med ändamålet.  I samband med kursbokning kan personuppgifter inhämtas och lagras.

5.2 Följande uppgifter kan komma att behandlas:

Namn, e-postadresser, telefonnummer, adresser, betalningsuppgifter, IP-adresser, organisationsnummer och kundnummer.

6. Mottagare av insamlade persondata

6.1 Bolaget förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till tredje part för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter.

6.2 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till tredje land vid användning av tjänster med leverantörer utanför EU. Detta under förutsättning att mottagaren uppfyller den säkerhetsnivå som ställs enligt förordningen.

7. Tillhandahållande av personuppgifter i förhållande till tredje part

7.1 Bolaget värnar om Kundens integritet, och vid överföring av informationen till tredje part säkerställs att inga andra än de för transaktionen relevanta parterna har tillgång till den information som överförs. Om Kunden inte samtycker till denna hantering av Era uppgifter hänvisar vi till rubriken “2. Era rättigheter”, varvid Ni kan vidta åtgärd i syfte att radera eller begränsa viss eller all data som Bolaget hanterar avseende Er person.

8. Lagring samt säkerhet för personuppgifter

8.1 Vid tillfället för insamling av personuppgifter genomförs en digital översändelse av informationen till Bolagets centrala datalagring. Bolaget försäkrar härmed att den lagring som vidtas upplever den lagtekniska standard som krävs för att lagring av personuppgifter ska få ske. Således kan Ni som Kund försäkra Er om att de uppgifter som lämnas skyddas på ett ändamålsenligt vis. Med lagteknisk standard avses Dataskyddsförordningen (GDPR).

8.2 Bolaget lagrar Kundens uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlats in och behandlats för, eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. Uppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

8.3 För uppgifter som samlats in via kontaktformuläret innebär detta som huvudregel att uppgifterna tas bort senast ett år efter kontaktformuläret ifyllts. Uppgifter som samlas in vid kursbokning tas som huvudregel bort senast 14 dagar efter kursens genomförande.

8.4 Bestämmelserna i 8.3 gäller såtillvida en längre lagring av uppgifterna inte är motiverad.

8.5 Rättigheten att radera Era uppgifter enligt punkt två medges genom att Ni till Bolaget meddelar att Ni inte önskar att Era personuppgifter vidare lagras i Bolagets datalagringscentral.

9. Uppdatering eller ändring av personuppgiftspolicy

9.1 Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra personuppgiftspolicyn. Innan ändring sker kommer Kunden underrättas om detta. Om Kunden inte godtar ändringarna har Kunden rätt att invända mot behandlingen genom att kontakta personuppgiftsansvarige enligt nedan angivna kontaktuppgifter.

10. Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig: Niklas Mattsson
Mail: niklas.mattsson@sprybi.se

Telefonnummer: +46 73 640 60 27
Bolag: Spry AB